L'entitat

Constitució

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany és una agrupació formada per centres educatius i associacions escolars, clubs, associacions o federacions esportives, entitats municipals de gestió esportiva, ajuntaments i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany es dedica al foment, la promoció, la gestió de serveis, inherents, obligatoris o complementaris a l’activitat esportiva, i l’organització de l’activitat esportiva en edat escolar, conseqüentment, de les activitats físiques i esportives adients, així com col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament per a tècnics esportius.
 

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany és una entitat privada d’interès públic i social, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d’obrar, pel compliment de les seves funcions i amb les limitacions que assenyalen les lleis i normes vigents aplicables. Té com a principal objectiu el foment, l'organització i la promoció de l'activitat esportiva en edat escolar dins del seu àmbit territorial que comprèn els municipis de Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls. Entén l'esport des de diferents perspectives i una d'elles és la seva utilització com a eina per a treballar vincles relacionats amb la cultura i el desenvolupament d'activitats d'oci. També com a plataforma per conscienciar a la població en aspectes saludables, solidaris, ambientals, associatius, etc. El Consell Esportiu es creà d’acord amb els criteris de l’organització territorial de Catalunya i en funció de les característiques demogràfiques, esportives i geogràfiques del territori.

La denominació actual dels consells esportius ve definida, igual que les seves funcions i competències pel Decret 267/1990, de 8 d’octubre de 1990, de regulació dels Consells Esportius (DOGC núm. 1368, de 16/11/90) i per la Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport).

Missió

 •  Promocionar l’esport i l’activitat física a la comarca del Pla de l’Estany.

 • Impulsar el coneixement i la formació en l’àmbit de l’activitat física, l’esport i la salut.

 • Contribuir al desenvolupament físic, psíquic i social de les persones i del seu entorn, amb especial atenció a aquells col·lectius més desfavorits.

 • Conscienciar a la població dels beneficis de la pràctica esportiva regular i de les repercussions positives sobre la seva salut i el seu benestar personal.

 • Organitzar activitats i gestionar serveis que contribueixin a la salut integral de la població i facilitar l’accés a tots els col·lectius.

 •  Incidir especialment en l’educació i en la transmissió dels valors esportius.

Valors

 • Competència, Equitat, Esforç, Honradesa, Igualtat, Justícia, Llibertat, Respecte, Solidaritat i Valentia.

 • Compromís amb el benestar de les persones.

 • Cooperació, treball en equip i en xarxa.

 • Esforç i superació pel creixement personal i social.

 • Filosofia assertiva, didàctica i pedagògica.

 • Qualitat en el servei.

Visió

 • Esdevenir un referent en matèria de la promoció esportiva, d’activitat física i de salut a la comarca del Pla de l’Estany garantint la diversitat en la oferta per a qualsevol franja d’edat de la població i adequant-la a les seves necessitats.

 • Augmentar la participació i hàbit de pràctica d’activitat física regular entre la població de la comarca per la millora de la seva qualitat de vida.

 • Esdevenir el principal òrgan de suport en termes de servei, gestió i si s’escau execució de la promoció de l’activitat física, l’esport escolar i popular dels Ajuntaments i Consell Comarcal del Pla de l’Estany amb vinculació i coordinació amb les entitats del territori.

Composició

Tal com estableixen els estatuts del Consell Esportiu, l’assemblea general és l’òrgan superior de participació i representació, d’entre els seus integrants agrupats per estaments es crea la comissió directiva que és l’òrgan de gestió i execució de les línies principals d’actuació dutes a terme per l’equip tècnic.

ASSEMBLEA GENERAL

 • Consell Comarcal del Pla de l'Estany
 • Entitats Esportives del Pla de l'Estany
 • Centres Educatius de primària i secundària
 • Ajuntaments del Pla de l'Estany
 • Federacions esportives

La comissió directiva del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, elegida per l’Assemblea General, la podràn composar com a màxim els següents representants:


 • 4 representants de les entitats i centres educatius
 • 4 representants d’ajuntaments
 • 1 representant del Consell Comarcal
 • 1 representant de Federacions
   

COMISSIÓ DIRECTIVA

  PRESIDENTA   Susanna Juanola Collell
  Federació Catalana de Rem
  Presidència
  Estratègia i relacions institucionals
  Formació
  Valors i salut
  VICEPRESIDENT 1r    Xavier Cros Verdaguer
   Consell Comarcal del Pla de l'Estany
  Oficina Comarcal Esports
  TRESORER   Josep Mendoza Jorge
  Club Bàsquet Banyoles
  Inclusió Social
  SECRETARI   Lluís Fortet Masanas
  Ajuntament de Camós
 

  Activitat física i esport
  Noves tecnologies

   VOCAL   Enric Silva Moreno
  Ajuntament de Porqueres
 

  Serveis
  Suport a les entitats

   VOCAL   Sergi Planagumà Moradell
  Ajuntament de Serinyà
 Comunicació
   VOCAL   Elisabet Farrés Compta
  Club Vòlei Aloges
  Relació i entorn
   VOCAL   Jordi Congsot Genís
  Ajuntament de Banyoles

   RecursosEQUIP TÈCNIC

   Xavi Batchellí
   Direcció
   xbatchelli@ceplaestany.cat
   972 58 13 44 - ext. 1374

  Marc Lladó
  Administració i facturació
  Assegurances
  mllado@ceplaestany.cat
  972 58 13 44 - ext. 1377

   Cristina Calvet  
   Comunicació
   ccalvet@ceplaestany.cat
   972 58 13 44 - ext. 1378
   Núria Diaz  
   Projectes de competició i foment del joc net
   Formació

   ndiaz@ceplaestany.cat
   972 58 13 44 - ext. 1398
   Àngel Izquierdo     
   Projectes de promoció esportiva juvenil
   Projectes europeus

   aizquierdo@ceplaestany.cat
   972 58 13 44 - ext. 1379

   Marc Sallarès
   Projectes de promoció esportiva per adults i gent gran

   Serveis de préstec de material i esportius
   msallares@ceplaestany.cat
   972 58 13 44 - ext. 1372

  

   Marc Sala
   Oficina Comarcal d’Esports
   Projectes de promoció esportiva escolar
   msala@ceplaestany.cat
   972 58 13 44 - ext. 1373

 

 

Aniversaris

 

 

 

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany va néixer el 18 de maig de 1989. En aquell moment es va iniciar d’acord amb els criteris de l’organització territorial de Catalunya i en funció de les característiques demogràfiques, esportives i geogràfiques del Pla de l’Estany.

Al llarg d'aquests anys l'entitat manté com a principal objectiu el foment, l’organització i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar dins del seu àmbit territorial que comprèn els municipis de Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls. 

Acte de presentació


Retalls de premsa

Transparència

Aquest portal, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

Identitat Corporativa

La imatge corporativa del Consell Esportiu del Pla de l'Estany s'asocia a valors com salut, esport, responsabilitat social, premi a la participació, compromis amb el medi ambient.

-> Manual d'identitat corporativa.

-> Logotip 1.0 a color i en PNG.

Protocol d’aplicació obligatòria en tots els àmbits dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i en la resta de programes, actuacions i activitats de tot tipus dels consells esportius que s’hagin adherit de forma expressa al mateix:

-> Protocol de represa de les activitats esportives i competicions dels Consells Esportius de Catalunya. (octubre 2020)